Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Vai Jūs apmeklēsiet izstādi „Skola 2015”?

 • Neesmu vēl izlēmis

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Līdz ar iestāšanos ES Latvija kļuva arī par pilntiesīgu Eiropas sporta politikas partneri. Sportā ES ir koordinējošs un papildinošs raksturs, tas nozīmē, ka par sporta attīstību katra ES  dalībvalsts ir atbildīga nacionālā līmenī.

Sporta politika Eiropas savienībā balstās uz starptautiski atzītiem principiem un normām, kas noteiktas šādos starptautiskos dokumentos:

Eiropas Sporta harta

Tā virzīta valdībām nolūkā veicināt sportu kā svarīgu cilvēka attīstības faktoru saskaņā ar Sporta Ētikas Kodeksā izklāstītajiem principiem.

Olimpiskajā harta

Olimpiskā Harta nosaka Olimpisma pamatprincipus, likumus un to papildinājumus, kurus ir pieņēmusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK). Tajā formulēti olimpiskās kustības mērķi, reglamentēta SOK darbība, kā arī olimpisko spēļu sagatavošanas un organizēšanas kārtība.

Eiropas Invalīdu sporta harta

Eiropas Invalīdu Hartas mērķis ir veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas attiecīgās valsts iestādes un privātās organizācijas apzinās sporta un atpūtas vēlmes un vajadzības, tostarp izglītība visiem invalīdiem - ne tikai tiem, kuri ir fiziski vai garīgi invalīdi, bet arī tie, kuri cieš no organiskiem vai psihosomatiskiem traucējumiem.

Sporta ētikas kodekss

Sporta Ētikas kodekss veicina godīgu spēli starp bērniem un jauniešiem, izmantojot izglītojošus un preventīvus pasākumus, lai stiprinātu sporta ētiku. Sporta ētika veicina labās prakses izplatīšanu, lai veicinātu daudzveidību sportā un cīņu pret visa veida diskrimināciju. Katram bērnam un jaunietim ir tiesības nodarboties ar sportu un gūt gandarījumu no šīs pieredzes. Iestādēm un pieaugušajiem ir jābūt šo tiesību garantijai. Sporta Ētikas kodekss attiecas uz visiem prasmju un tiekšanās līmeņiem, atpūtas aktivitātēm un arī sporta sacensībām.

Antidopinga konvencija

Antidopinga Konvencijas mērķis ir veikt tālāku un spēcīgāku  savstarpēji saskaņotu darbību, kas vērsta uz dopinga samazināšanu  un pilnīgu likvidēšanu sportā, balstoties uz ētikas vērtībām un  tiem praktiskajiem līdzekļiem, ko satur minētie dokumenti. Ieinteresētās puses, nolūkā samazināt un galīgi likvidēt dopinga pastāvēšanu sportā, ir apņēmušās, ievērojot savas konstitucionālās prasības, veikt nepieciešamos pasākumus šīs Konvencijas noteikumu pielietošanai.

Konvencija pret skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā

Puses ir apņēmušās nodrošināt noteiktu pasākumu plāna izstrādi un izpildi, lai novērstu un kontrolētu skatītāju pārkāpumus un rupju uzvedību.

Baltā grāmata par sportu

Baltās grāmatas mērķis ir iesaistīt un tādējādi atbalstīt sportu citās ES politikas jomās un paredzēt nosacījumus labākai sporta pārvaldībai Eiropā, sniedzot norādījumus ES noteikumu piemērošanai. Baltās grāmata ir Eiropas Komisijas visaptveroša iniciatīva sporta jomā un kas sniedz stratēģiskas pamatnostādnes sporta politikas attīstībā.

Starptautiskā konvencija pret aparteīdu sportā

Dalībvalstis ir apņēmušās stingri nosodīt aparteīdu un ir apņēmušās nekavējoties ar visiem attiecīgajiem līdzekļiem īstenot politiku, lai izskaustu aparteīda praksi visos sporta veidos.

Lisabonas līgums

Lisabonas līgums paredz ES Sporta programmas izstrādi, nosakot tās ieviešanai arī nepieciešamos finanšu līdzekļus. Vienlaikus ES kompetence paredz stiprināt sporta lomu arī ar veselību un izglītību veicinošiem pasākumiem. 

Eiropas paplašinātais nolīgums par sportu (EPAS)

EPAS ietvaros ir paredzēta šādu uzdevumu izpilde:

 • Izstrādāt sporta politikas stratēģiju un noteikt attiecīgus standartus, kas atspoguļotu sporta nozīmi mūsdienu sabiedrībā, veicot to sadarbībā un dialogā ar visām iesaistītajām pusēm,
 • veicināt un nodrošināt sporta politikas un standartu saskaņošanu dalībvalstīs un starp tām, lai arvien plašāk tiktu īstenota tāda sporta prakse, kas ir droša un respektē ētiskas normas,
 • ierosināt politiku, kas vajadzīga, lai risinātu aktuālus jautājumus, kas ir saistīti ar starptautiskā sporta problēmām,
 • sekmēt to, ka sports tiek attīstīts kā līdzeklis, kas veicina veselīgu dzīvesveidu.

Pasākumi sporta nozarē, kuros piedalās Latvijas pārstāvji:

 • Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome (t.sk., neformālā) un tās darba grupas:
  • Sporta darba grupa (darba grupas kods K.5.)
 • Eiropas Savienības ģenerāldirektoru sanāksmes
  • Sporta ģenerāldirektoru sanāksme
 • Eiropas Padomes Ministru konferences un darba grupas
  • Antidopinga konvencijas uzraudzības komiteja
  • Eiropas konvencijas „Par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā” Pastāvīgās komitejas sēdes
  • Paplašinātā daļējā nolīguma par sportu valdes sēde „Par Eiropas padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem”
 • EK Ekspertu darba grupas Darba plāna sportā 2011-2014.gadam ieviešanai:
  • Ekspertu grupa “Anti-dopings”
  • Ekspertu grupa “Izglītība un apmācība sportā”

Turpmākie plānotie pasākumi:

Papildu informācija:

Pēdējo reizi atjaunota: 27/02/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 456, kopā: 642655

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu