Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Vai Jūs apmeklēsiet izstādi „Skola 2015”?

 • Neesmu vēl izlēmis

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Rīcības programma Mūžizglītības jomā

Programmas apraksts un mērķi 

Eiropas Savienības rīcības programma Mūžizglītības jomā (turpmāk- Mūžizglītības programma) tika apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 2006/1720/EK 2006.gada 15.novembrī. Tā tika veidota kā turpinājums iepriekšējos gados īstenotajām Eiropas Savienības izglītības programmām Socrates un Leonardo da Vinci, kuras noslēdzās 2006.gada 31.decembrī, eLearning programmai, Europass iniciatīvai un citām atsevišķām Kopienas rīcības programmām un aktivitātēm izglītības un apmācības jomā.

Līdzšinējā pieredze ir pierādījusi, ka Eiropas Savienības īstenotās izglītības un apmācības programmas sasniedz lielu iedzīvotāju skaitu, tāpēc paredzams, ka arī Mūžizglītības programma savā darbības laikā būtiski ietekmēs Latvijas iedzīvotāju un organizāciju sadarbību izglītības un apmācības jomā ar ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, turklāt kā to norāda pats programmas nosaukums, tā ir iedzīvotājiem saistoša visā mūža garumā.

Atbilstoši Lisabonas stratēģijai programmas pamatmērķis ir:

 • caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos Eiropas Kopienā ar tās pastāvīgi pieaugošo ekonomiku, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, vienlaicīgi nodrošinot dabas resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
 • programma veicinās sadarbību un mobilitāti starp dalībvalstu izglītības un praktiskās apmācības sistēmām, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā.

Mūžizglītības programmas specifiskie mērķi:

 • veicināt mūžizglītības kvalitātes attīstību, kā arī sekmēt inovācijas un Eiropas dimensiju sistēmās un aktivitātēs;
 • palīdzēt uzlabot mūžizglītības iespējas dalībvalstīs, tās kvalitāti, pievilcīgumu un pieejamību;
 • pastiprināt mūžizglītības ieguldījumu personīgajā piepildījumā; sociālajā kohēzijā, aktīvā pilsonībā, dzimumu līdztiesībā, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalībā;
 • palīdzēt veicināt inovācijas, konkurētspēju, nodarbinātību un izaugsmi;
 • veicināt paaugstinātu visu vecumu cilvēku iesaistīšanos mūžizglītībā;
 • veicināt valodu apmācību un valodniecisku dažādību;
 • pastiprināt mūžizglītības lomu Eiropas pilsonības apziņas, kā arī tolerances un cieņas pret citiem cilvēkiem un kultūrām radīšanā;
 • sekmēt sadarbību kvalitātes nodrošināšanā visos izglītības un apmācības sektoros Eiropā; - izmantot rezultātus, inovatīvos produktus un procesus, un veikt labas pieredzes apmaiņu, kura gūta vienotās programmas ietvaros. 

Mūžizglītības programmas mērķi tiek īstenoti līdz ar četru sektorālo programmu (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Caurviju un Jean Monnet programmu ieviešanu.

Mūžizglītības programma ir vienīgā tik plaša sadarbības programma, kura ietver visus izglītības veidus un līmeņus un kurā Latvijas iedzīvotāji var iesaistīties jebkurā mūža posmā, jo apvieno sevī:

Leonardo da Vinci finansē profesionālās mācības, galvenokārt praksi jauniem darbiniekiem un mācībspēkiem uzņēmumos, kas atrodas ārzemēs, kā arī profesionālo mācību iestāžu un uzņēmumu sadarbības projektus. Tās mērķis laikposmā līdz 2013. gadam ir finansēt 80 000 prakses gadā;
Erasmus finansē studentu mobilitāti un augstskolu sadarbību. Ik gadu šo programmu izmanto ap 150 000 studentu. Arī Erasmus Mundus programma katru gadu dod iespējas ap 2 000 studentiem un akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri ierodas no visas pasaules, iegūt maģistra grādu, studējot vismaz trīs Eiropas augstskolu konsorcija studiju programmās;
Grundtvig finansē izglītības programmas pieaugušajiem, kas jo īpaši var būt partnerattiecības, tīkli un starptautiskas mobilitātes darbības. Tās mērķis līdz 2013. gadam ir apmaksāt pārvietošanās izdevumus 7 000 cilvēkiem gadā;
Comenius finansē sadarbību starp skolām un starp skolotājiem. Programmas mērķos paredzēts līdz 2013. gadam iesaistīt trīs miljonus skolēnu;

Jean Monnet atbalsta iestādes un darbības, kas saistītas ar Eiropas integrāciju. Šīs apakšprogrammas īpašie mērķi ir stimulēt mācīšanas, pētniecības un pārdomu pasākumus Eiropas integrācijas studijās un atbalstīt atbilstīgu skaitu iestāžu un apvienību, kuras nodarbojas ar problēmām, kas saistītas ar Eiropas integrāciju un izglītošanu un apmācībām Eiropas perspektīvā;

Caurviju jeb transversālās apakšprogrammas īpašie mērķi ir veicināt Eiropas sadarbību jautājumos, kas skar divas vai vairākas sektoru apakšprogrammas un veicināt dalībvalstu izglītības un apmācību sistēmu kvalitāti un konverģenci, sniedzot atbalstu valodu apguvei, IKT un izglītības politikai.

Latvijā Mūžizglītības programma darbosies no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Programmas paredzētos pasākumus Latvijā ievieš un īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kas nominēta kā Nacionālā aģentūra Mūžizglītības programmas izpildei Latvijā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mērķgrupas 

Skolēni, studenti, praktikanti un pieaugušie audzēkņi; personāls, kas saistīts ar mūžizglītību jebkurā tās aspektā; cilvēki darba tirgū; pedagogi un augstskolu mācībspēki; personas un organizācijas, kuras ir atbildīgas par sistēmām un politikām mūžizglītības aspektā gan vietējā, gan reģionālā un nacionālā līmenī; uzņēmumi, sociālie partneri un to organizācijas visos līmeņos; skolēnu, studentu, skolotāju, vecāku u.c. asociācijas, kuras iesaistītas mūžizglītības jomā; pētniecības centri; bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgās un nevalstiskās organizācijas.

Programmas periods un budžets

Mūžizglītības programma aptver laika periodu no 2007.gada līdz 2013.gadam, un tās indikatīvais finansējums 7 gadu laikposmam ir 6 970 000 000 EUR.  Latvijas proporcionālā daļa no šī budžeta ir ap 10 000 000 EUR gadā.

Pamatdokumenti

Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ( ENG)
Mūžizglītības programmas (MP) 2008.gada pieteikumu konkursa sludinājums ( LV)

I daļa. Stratēģiskās prioritātes ( LV)
II daļa. Administratīvā un finanšu informācija ( LV)

Vadlīnijas projektu pieteicējiem  ( LV)

Lasīt vairāk

Informācija par mūžizglītības konceptu
EK mājas lapa (EN, DE, FR)

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums 2006/1720/EK (2006.gada 15.novembris), ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā (LV, EN, DE, FR)

Prezentācijas

 

Novērtējums par mūžizglītības programmas īstenojumu Latvijā no 2007.gada līdz 2009.gadam ( ENG)

“Jaunā izglītības un apmācības programmu paaudze pēc 2006.gada” ( LV)
„Leonardo da Vinci. Eiropas Kopienas profesionālās izglītības programmas trešais posms (2007.-2013.)” ( LV)
„Comenius Mūžizglītības programmā 2007.-2013.” ( LV)
„Action Programme in the field of Lifelong Learning 2007-2013” ( ENG)
„Erasmus programma Mūžizglītības programmā 2007.-2013.” ( LV)
„Grundtvig. Pieaugušo izglītība” ( LV)
„International Student Mobility” ( ENG)
„Erasmus mobilitāte” ( LV)

Pēdējo reizi atjaunota: 27/02/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 40, kopā: 642880

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu