Latvijas prezidentūra ES

Pedagogu atalgojuma modeļa projekts

Infografiku konkurss

Profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados:

  • Būtiski paaugstinājies

  • Pamazām paaugstinās

  • Nav mainījies

  • Pazeminājies

  • Grūti pateikt

Par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (BUPS) lūdzam interesēties katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984

 

Par privātajiem pirmsskolas izglītības iestāžu (PPII) pakalpojuma sniedzējiem lūdzam interesēties pa tālruni 67047912

 

 

Saziņai

Vaļņu iela 2, Rīga

LV-1050, Latvija

Tālr. 67226209

Fakss 67223905


E-pasts pasts@izm.gov.lv (e-pasta ziņojumiem pievienotais datņu kopējais pieļaujamais lielums - līdz 15 megabaitiem)

 

Ministrijas rekvizīti


Darba laiks

08.30-17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.30-13.00), pirms vizītes lūdzam sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas caurlaižu izsniegšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

Karti varat apskatīt šeit!

 

Nosūtīt elektronisko iesniegumu!

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums (MK 08.03.2005. noteikumi Nr.165)

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2005.03.08.
Rīgā

Noteikumi nr.165

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums

Spēkā ar 16.03.2005.

(prot. Nr.13  18.§)

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 13.pantu

I. Vispārīgais jautājums 

1. Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija (turpmāk – komisija) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir pārraudzīt zinātnisko grādu piešķiršanu.

II. Komisijas funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Komisijai ir šādas funkcijas:
2.1. koordinēt vienotas zinātnisko grādu piešķiršanas sistēmas darbību;
2.2. nodrošināt, lai pētījumi, par kuriem tiek piešķirts zinātniskais grāds, satura un metodoloģijas ziņā atbilstu vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem.

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
3.1. izstrādāt priekšlikumus par zinātniskā grāda piešķiršanas vispārīgo kvalifikācijas prasību normatīviem attiecīgajās zinātņu nozarēs;
3.2. sniegt atzinumus par zinātniskās kvalifikācijas darbiem;
3.3. izveidot un uzturēt aizstāvēto zinātniskās kvalifikācijas darbu un piešķirto zinātnisko grādu datu bāzi;
3.4. ne retāk kā reizi gadā sniegt Latvijas Zinātnes padomei pārskatu par zinātnisko grādu piešķiršanu Latvijā.

4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1. pieprasīt un saņemt no augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem zinātniskās kvalifikācijas darbus un dokumentāciju par promocijas padomju darbību;
4.2. sniegt ieteikumus augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem, lai pilnveidotu promocijas sistēmu Latvijā;
4.3. sniegt atzinumus un ieteikumus Latvijas Zinātnes padomei pirms promocijas tiesību noteikšanas augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem;
4.4. ierosināt Latvijas Zinātnes padomei pārtraukt vai uz laiku apturēt atsevišķas promocijas padomes darbu, sniedzot atbilstošu pamatojumu;
4.5. piedalīties zinātniskās kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā un pirmsaizstāvēšanas semināros;
4.6. sniegt ieteikumus augstskolām doktorantūras darbu pilnveidošanai.

III. Komisijas sastāvs 

5. Komisijas sastāvā ir 19 komisijas locekļu:
5.1. trīs Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji – pa vienam pārstāvim no katras Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas;
5.2. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pārstāvis;
5.3. šādu Latvijas Zinātnes padomes nozaru pārstāvji:
5.3.1. dabaszinātņu nozares pārstāvis;
5.3.2. inženierzinātņu nozares pārstāvis;
5.3.3. medicīnas un bioloģijas zinātņu nozares pārstāvis;
5.3.4. lauksaimniecības un meža zinātņu nozares pārstāvis;
5.3.5. humanitāro un sociālo zinātņu nozares pārstāvis;
5.4. Rektoru padomes pārstāvis;
5.5. Augstākās izglītības padomes pārstāvis;
5.6. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pārstāvis;
5.7. šādu Latvijas universitāšu pārstāvji:
5.7.1. Latvijas Universitātes pārstāvis;
5.7.2. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis;
5.7.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis;
5.7.4. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes pārstāvis;
5.7.5. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis;
5.8. divi Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

6. Komisijas locekļu zinātniskajai kvalifikācijai jāatbilst zinātniskās kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem.

7. Komisijas personālsastāvu, kas noteikts sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Zinātņu akadēmiju, pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Komisijas pilnvaru laiks ir pieci gadi.

IV. Komisijas darba organizācija

8. Komisijas pirmo sēdi sasauc izglītības un zinātnes ministrs.

9. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju ievēlē komisijas locekļi no komisijas locekļu vidus.

10. Komisijas priekšsēdētājs:
10.1. organizē un vada komisijas darbu;
10.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
10.3. sasauc un vada komisijas sēdes;
10.4. nosaka komisijas locekļu pienākumus.

11. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē komisijas locekļi no komisijas locekļu vidus.

12. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu veic komisijas sekretārs. Komisijas sekretāru pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma ievēlē komisijas locekļi. Ja par komisijas sekretāru ievēlē personu, kas nav komisijas loceklis, komisijas sekretāram nav balsstiesību.

13. Komisijas sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī sasauc komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Komisija zinātniskās kvalifikācijas darbu un ar tā aizstāvēšanu saistītos dokumentus saņem no promocijas padomes vismaz trīs mēnešus pirms darba aizstāvēšanas.

15. Komisija izskata un izvērtē saņemtos zinātniskās kvalifikācijas darbus un citus dokumentus, un sagatavo atzinumu. Ja vērtējums ir pozitīvs, komisija nosaka neatkarīgu starptautisku ekspertu zinātniskās kvalifikācijas darba starptautiskajai ekspertīzei.

16. Vērtējot zinātniskās kvalifikācijas darbu, komisija ņem vērā šādus kritērijus:
16.1. vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums;
16.2. vai pētnieciskā darba apjoms ir pietiekams;
16.3. vai ir lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;
16.4. vai autoram ir publikācijas recenzētos zinātniskos izdevumos un patenti (pārdotas licences);
16.5. kāda ir zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāte (referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros un simpozijos);
16.6. vai zinātniskais darbs nav viltojums vai plaģiāts un vai nav izdarīts cits pārkāpums.

17. Atzinumu un paziņojumu par noteikto starptautisko ekspertu komisija nosūta attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc zinātniskās kvalifikācijas darba un attiecīgo dokumentu iesniegšanas.

V. Komisijas darbības finansiālais nodrošinājums

18. Komisijas darbību nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Izglītības un zinātnes ministrijai iedalītajiem līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai.

19. Komisijas sekretāra darba samaksai izmanto šo noteikumu 18.punktā minētos valsts budžeta līdzekļus. Darba samaksas apmēru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem nosaka Latvijas Zinātņu akadēmija.

VI. Noslēguma jautājums 

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 30.marta noteikumus Nr.127 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 104./105.nr.). 

Ministru prezidents  A.Kalvītis 

Izglītības un zinātnes ministre  I.Druviete

Pēdējo reizi atjaunota: 04/03/2015

Unikālie apmeklētāji - šodien: 40, kopā: 644193

Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 
Nosūtīt ieteikumus un komentārus par mājaslapu